CONDITII CONTRACTUALE

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALACAPITOLUL I DETALII FURNIZOR

SC Gamedevelopersasoc SRL, în calitate de furnizor de formare profesionala, cu sediul social în Str. Emil Garleanu, Nr. 11, Bl A8, Etaj 1, Scara 1, Ap.6, sector 3, CUI 31850591, J40/7661/2013, avand cont bancar RO78INGB0000999906484054 deschis la ING Office Mihalache.

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor a serviciilor sale in cadrul unuia dintre urmatoarele cursuri sau programe:
1. Examen „Unity Certified Developer”
2. Curs „Tester Jocuri Video”
3. Curs „Game Design Modul I”
4. Curs „Unity pentru incepatori”
5. Curs „Grafica 2D pentru incepatori”
6. Curs „Maya pentru incepatori”
7. Curs „3DS Max pentru incepatori”
8. Curs „Level Design Multiplayer”

CAPITOLUL III DURATA SI LOCATIA

Pentru cursurile desfasurate in Bucuresti, durata contractului este de 60 zile, reprezentând intre 20-24 ore efective de pregatire, in functie de cursul selectat. Fiecare sesiune de curs are o durata de 2h.

Locul de desfasurare a programului de formare profesionala in Bucuresti este : Str. Aleksandr Sergheevici Puskin, Nr 7, Interfon 1, Sector 1, Bucuresti

Pentru cursurile desfasurate in afara Bucurestiului, durata contractului este de 7 zile, reprezentand intre 20-24 ore efective de pregatire, in functie de cursul selectat. Fiecare sesiune de curs are o durata de 6h.

Locul de desfasurare a programului de formare profesionala in afara Bucurestiului va fi mentionat catre fiecare cursant participant la momentul organizarii respectivului curs.

CAPITOLUL IV Valoarea contractului si modalitatile de plata:

Valoarea totala a contractului este specificata pe websiteul nostru. De asemenea, valoarea si serviciile achizitionate vor fi specificate si pe factura emisa ulterior. Tot pe factura vor fi mentionate si eventualele reduceri acordate.

Beneficiarul poate achita aceasta suma reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre furnizor:
- integral, cu minim 2 (doua) zile înainte de inceperea cursului sau
- in doua transe egale, cu 2 maxim zile inainte de inceperea cursului, respectiv cu maxim 2 saptamani dupa inceperea acestuia.

Sumele vor fi platite in baza prezentului contract de formare, astfel:
- direct pe site-ul nostru, la rubrica “Inscriere Curs” (http://gamedevacademy.ro/inscriere)
- prin transfer bancar către:
beneficiar: Gamedevelopersasoc SRL
contul: RO78INGB0000999906484054
banca: ING Office Mihalache

In cazul in care doriti sa va retrageti de la curs, din cauza unor motive personale, se aplica urmatoarele reguli:
- inainte de inceperea cursului, va vom restitui integral suma achitata
- in primele 2 sesiuni ale cursului, va vom restitui integral suma achitata
- oricand dupa primele 3 sesiuni ale cursului si pana la finalizarea acestuia, minus o taxa administrativa de 50% din taxa achitata.

GameDev Academy isi rezerva dreptul de a anula orice curs daca nu s-au înscris suficienti participanti. In aceste situatii va vom restitui întreaga suma platita.

CAPITOLUL V OBLIGATIILE PARTILOR

A.Furnizorul se obliga:
a) sa presteze serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale
b) sa asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfasurarii activitatii de formare profesionala;
c) sa asigure finalizarea procesului de formare profesionala;
d) sa nu impuna beneficiarului sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programul de formare profesionala;

B.Beneficiarul se obliga:
a) sa achite taxa de participare;
b) sa utilizeze resursele materiale, tehnice si altele asemenea potrivit scopului si destinatiei acestora si numai in cadrul procesului de formare profesionala, evitand degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) sa nu inregistreze activitatile cuprinse in serviciul de formare profesionala prin orice mijloace tehnice audio-video;
d) sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare profesionala;
f) sa accepte inregistrarea activitatilor cuprinse in serviciul de formare profesionala de catre Furnizor, in scop didactic si pentru uzul exclusiv al Furnizorului.

CAPITOLUL VI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care beneficiarul nu poate incepe cursul din motive de forta majora, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor in executarea contractului.

In cazul in care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor in executarea contractului, pentru perioada la care a participat la serviciul de formare profesionala.

CAPITOLUL VII FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in conditiile legii. Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii situatiei de forta majora.

CAPITOLUL VIII SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

CAPITOLUL IX MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act aditional la prezentul contract.
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul bilateral de vointa al partilor;
c) prin reziliere.

In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata poate cere rezilierea contractului.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera acceptat de catre ambele parti odata cu plata integrala sau partiala de catre cursant a serviciilor comandate.

 
Back to top